Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Światłowód zielona góra chynów

ROZWIĄZANE

Poziom 18, Badacz Przestworzy
  • 92
  • 120
  • 0

Światłowód zielona góra chynów

Wczoraj przyszło mi odpowiedź na pismo wysłane przez mc z OPL

po 3 miesiącach xD

W sumie to zamiast wyjaśnić wątpliwości to pojawia się jeszcze więcej pytań

Najciekawszy jest ostatni fragment

 

 

"W odpowiedzi na pismo znak: DT-WIT.RODO z dnia RODO.RODO.2020r. bardzo dziękujemy
za przekazanie sygnałów dotyczących zainteresowania korzystaniem z usług telekomunikacyjnych,
przez osoby zamieszkałe w pobliżu prowadzonych przez Orange Polska inwestycji, finansowanych
zarówno ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jak i ze środków własnych.
Pragnę podkreślić, że Orange Polska jest bardzo zainteresowany dalszym rozwojem sieci. Każdorazowo,
po przeanalizowaniu lokalnych uwarunkowań, w tym zasięgu i parametrów istniejącej infrastruktury,
jak również realizowanych i planowanych inwestycji, biorąc pod uwagę konieczne do poniesienia nakłady
finansowe, oceniamy możliwość podłączenia do sieci zgłaszanych lokalizacji. Oczywiście prace możemy
podejmować dopiero po zakończeniu odbiorów modułów realizacyjnych, do których powinny nawiązać
nowe odcinki sieci.
W praktyce, do szybkiej realizacji kwalifikują się jednak te przypadki, które jesteśmy w stanie zrealizować
z wykorzystaniem istniejących zasobów nadmiarowych (wolne włókna, splitery), w ramach limitów
budżetowych, jakie Orange Polska może przeznaczyć na dostarczanie usług.
Bardziej złożone przypadki wymagają przeprowadzenia analizy finansowej i potwierdzenia zasadności
ekonomicznej i technicznej weryfikowanej inwestycji. Determinującym czynnikiem jest koszt inwestycji
i okres zwrotu, które muszą mieścić się w praktykowanych w Orange Polska ramach. Jeżeli inwestycja
punktowa jest zbyt droga, rozwiązaniem może być przygotowanie projektów inwestycyjnych obejmujących
nie tylko wskazane adresy, ale także większe obszary i skupiska gospodarstw domowych. Zwiększenie
zakresu inwestycji niejednokrotnie umożliwia potwierdzenie opłacalności biznesowej całego
przedsięwzięcia, aczkolwiek pociąga za sobą konieczność podjęcia decyzji inwestycyjnej i alokacji
wymaganych środków budżetowych.
W przypadku punktów adresowych, o których mowa w ww. piśmie informuję, iż adres:
1. Warszawa, ul. (RODO) 44A nie znajduje się na liście Punktów Adresowych (dalej PA) możliwych do
realizacji w ramach projektu POPC2.
2. Zielona Góra, ul (RODO) 11 obecnie nie znajduje się na liście Punktów Adresowych możliwych do
realizacji w ramach projektu POPC2.
3. (RODO) 40A obecnie nie znajduje się na liście Punktów Adresowych możliwych do realizacji w ramach
projektu POPC2.
Oznacza to, że inwestycja musiałaby być zrealizowana w całości ze środków własnych Orange Polska
na podstawie pozytywnie wykonanej analizy ekonomicznej. Po zakończeniu realizacji projektów
z dofinansowaniem publicznym na obszarach konkursowych, Orange Polska rozpocznie rozbudowę
infrastruktury o punkty nie wskazane przez Instytucję Pośredniczącą."