Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Oficjalne narzędzie do monitorowania jakości internetu


Poziom 33, Ekspert Galaktyczny
 • 1785
 • 2348
 • 103

Oficjalne narzędzie do monitorowania jakości internetu

@Piotrekk85 Nie tylko Windows jest na tym świecie. Jak już się robi tak istotne narzędzie, to trzeba uwzględnić również inne platformy - mam tu na myśli przede wszystkim MacOS oraz Linux.


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32257
 • 35803
 • 1364

Oficjalne narzędzie do monitorowania jakości internetu

A jak zapewnić to że użytkownik nie zmodyfikował aplikacji by wyłudzić odszkodowania? Obecna aplikacja ma dosyć dobry cyfrowy podpis. Oczywiście wszystko można odszukać ale poza windowsem jest to łatwiejsze.

Poziom 33, Ekspert Galaktyczny
 • 1785
 • 2348
 • 103

Oficjalne narzędzie do monitorowania jakości internetu

@Piotrekk85 wyrażam tylko opinię, nie jestem specjalistą w takim stopniu, aby doradzać jak zagwarantować  to, aby użytkownik nie zmodyfikował aplikacji. 😉 

 

Takie pytanie jeszcze mam(przyznam się, bez researchu). Dlaczego Operatorzy mają honorować test przez tą aplikację w przypadku roszczeń ? Czy istnieje jakiś zapis w prawie, który ich do tego obliguje ?


Poziom 21, Odkrywca Przestworzy
 • 1067
 • 1685
 • 7

Oficjalne narzędzie do monitorowania jakości internetu

Standardy Unijne, podobno 🙂

Mechanizm, który bezpłatnie dostarczyła wyłoniona w konkursie firma V-Speed sp. z o.o., dostępny jest pod adresem pro.speedtest.pl. Składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). Zgodnie z art. 4 rozporządzenia PE i Rady UE 2015/2120 (które ma bezpośrednie zastosowanie w Polsce) pomiar wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

Powyższe znalazłem tu: http://ictprofessional.pl/konsumenci-otrzymali-narzedzie-do-monitorowania-jakosci-internetu/


Poziom 45, Pionier Misji
 • 32257
 • 35803
 • 1364

Oficjalne narzędzie do monitorowania jakości internetu

Artykuł 4

Środki w zakresie przejrzystości w celu zapewnienia dostępu do otwartego internetu

1.   Dostawcy usług dostępu do internetu zapewniają, aby każda umowa, która obejmuje usługę dostępu do internetu, zawierała co najmniej następujące elementy:

a) informację o tym, w jaki sposób środki zarządzania ruchem stosowane przez tego dostawcę mogłyby wpłynąć na jakość usług dostępu do internetu, prywatność użytkowników końcowych i ochronę jego danych osobowych;

b) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób limity ilości danych, prędkość oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług;

c)  jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób którekolwiek usługi, o których mowa w art. 3 ust. 5, z których korzysta użytkownik końcowy, mogłyby w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz tego użytkownika końcowego;

d)  jasne i zrozumiałe wyjaśnienie dotyczące minimalnych, zwykle dostępnych, maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci stacjonarnych lub dotyczące szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci ruchomych oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez użytkowników końcowych z praw określonych w art. 3 ust. 1;

e) 
jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentowi zgodnie z prawem krajowym w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi a wykonaniem opisanym zgodnie z lit. a)–d).
Dostawcy usługi dostępu do internetu publikują informacje, o których mowa w akapicie pierwszym.

2.   Dostawcy usługi dostępu do internetu wprowadzają przejrzyste, proste i efektywne procedury rozpatrywania skarg użytkowników końcowych w odniesieniu do praw i obowiązków określonych w art. 3 oraz ust. 1 niniejszego artykułu.

3.   Wymogi określone w ust. 1 i 2 stanowią uzupełnienie wymogów ustanowionych w dyrektywie 2002/22/WE i nie uniemożliwiają państwom członkowskim utrzymywania lub wprowadzania dodatkowych wymogów w zakresie monitorowania, informowania i przejrzystości, w tym dotyczących treści, formy i sposobu, w jaki należy publikować informacje. Wymogi te muszą być zgodne z niniejszym rozporządzeniem oraz z odpowiednimi przepisami dyrektyw 2002/21/WE i 2002/22/WE.

4.   Wszelkie stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi, a wykonaniem opisanym przez dostawcę usług dostępu do internetu zgodnie z ust. 1 lit. a)–d) – w przypadku gdy odnośne fakty zostały ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez krajowy organ regulacyjny – uznawane są za nienależyte wykonanie do celów uruchomienia środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi zgodnie z prawem krajowym.

Niniejszy ustęp ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych lub przedłużonych po dniu 29 listopada 2015 r.

Jest to art 4. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. - źródło https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120

 

Oczywiście to sami operatorzy określają co klienci otrzymają przy braku warunków. W Orange przy starych umowach bywa z tym różnie. Jeśli klient podlega pod "Regulamin świadczenia multimedialnych usług Orange" (większość umów zawieranych od 2015 roku), to są tam następujące zapisy: 

6. Jeśli świadczona przez nas Usługa nie osiąga poziomu jakości, który
określiliśmy w warunkach umownych (w tym wielkości dostępnego
pakietu danych jeśli taki jest oferowany w związku z usługą dostępu
do internetu) mogą Państwo zażądać odszkodowania w wysokości
szkody, którą Państwo ponieśli w związku z brakiem poziomu jakości
Usługi.
7. W stosunku do Konsumentów za nienależyte wykonanie Umowy
uznamy znaczące i stałe lub regularnie powtarzające się odstępstwa
od parametrów jakości usługi dostępu do internetu (w tym prędkości),
które wskazujemy w warunkach umownych, jeśli zostanie to
stwierdzone za pomocą mechanizmu monitorowania certyfikowanego
przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Źródło: https://orange.binaries.pl/bw//20155/0/10641/cd494de1-de1e-4cca-857a-43b3fc3c360e.pdf

 

Jak to czytać po ludzku? Jeśli ktoś z powodu zaniżonych ponosi szkodę (pkt 6), może ją otrzymać zrekompensowaną w całości. Oczywiście nikt za straty emocjonalne nikomu nie zwróci. Podejrzewam, że też jeśli kwota szkody będzie zbyt nadmierna to nikt z Orange bez ścieżki sądowej jej nie zwróci.

Jeśli chodzi o pkt 7 - taki raport certyfikowany jeśli pokazuje mniej niż parametry w stosunku do Konsumentów uważany jest za nienależyte wykonanie Umowy - uprawnia do bonifikaty i odszkodowania jak przy awarii (1/30 opłaty miesięcznej za każdy dzień).