Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.
Nie można wyświetlić tego widżeta.

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.


Poziom 34, Ekspert
 • 1751
 • 3575
 • 157

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.

Źródło Telepolis.

 

Poniżej publikujemy oświadczenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa w sprawie sieci światłowodowej w miejscowości Tuczno w województwie lubuskim, zbudowanej przez Orange Polska w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej o sprawie napisaliśmy w tej wiadomości: Orange Światłowód w Tucznie tylko dla wybranych.


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na poniższe zgłoszenie informujemy, że wskazana miejscowość Tuczno (Gmina Strzelce Krajeńskie, Powiat strzelecko-drezdenecki, Województwo lubuskie) została uwzględniona w puli punktów podstawowych (30 PA) obrębie obszaru 3.4.08.13 GORZOWSKI, wyznaczonego na potrzeby II konkursu działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który jest dostępny pod wskazanym linkiem: https://cppc.gov.pl/images/uploads/Lista-obszar-w-interwencji-z-maksymaln%C2%A6%C5%AF-kwot%C2%A6%C5%.... Punkty adresowe wybrane do realizacji przez beneficjenta w ramach pierwotnej koncepcji projektu dostępne są po adresem: https://cppc.gov.pl/images/uploads/obszar_3_4_08_13.pdf.

Zgodnie z raportem przesyłanym przez beneficjenta punkty adresowe (27 PA) z miejscowości Tuczno mają status „wykonane” co oznacza że została wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna wraz z niezbędnymi zapasami do granicy działki. Dlatego też ww. PA uzyskały status "wykonany".  Natomiast 1 punkt adresowy z ww. miejscowości ma status „w realizacji” - to znaczy, że został wstępnie zadeklarowany do realizacji w projekcie i na chwilę obecną jest w procesie inwestycyjnym.

Decyzje związane z powstającą infrastrukturą (od etapu wstępnej koncepcji projektu po końcowy odbiór i rozliczenie inwestycji) pozostają w gestii beneficjenta. Decyduje on o przebiegu sieci, wyborze adresów spośród udostępnionej puli białych punktów adresowych, projektuje sieć i ustala harmonogram jej realizacji. Ostateczny zakres wybudowanej sieci beneficjent przedstawia w końcowej fazie projektu, po zakończeniu odbiorów. Należy zaznaczyć, że w wyniku realizacji projektu wskazane w projekcie punkty adresowe (gospodarstwa domowe) mają zostać objęte zasięgiem sieci. Natomiast gospodarstwo domowe należy traktować jako objęte zasięgiem sieci:

 • w przypadku zabudowy jednorodzinnej - jeżeli przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia, poza granicami działki, na której znajduje się to gospodarstwo domowe, żadnych dodatkowych prac ziemnych ani żadnych innych prac wymagających uzyskania dodatkowych aktów administracyjnych lub zgód podmiotów innych niż OSD (operator sieci dostępowej), - zapas kabli telekomunikacyjnych pozwalający na przyłączenie tego gospodarstwa domowego znajduje się nie dalej niż w najbliższym zasobniku kablowym lub innym najbliższym miejscu służącym do przechowywania takiego zapasu – innymi słowy infrastruktura doprowadzona jest do granicy działki,
 • w przypadku zabudowy wielorodzinnej - jeżeli przyłączenie tego gospodarstwa domowego nie wymaga przeprowadzenia żadnych dodatkowych prac ziemnych lub instalacyjnych poza budynkiem, w którym znajduje się to gospodarstwo domowe,
 • w przypadku sieci bezprzewodowej - jeżeli jego podłączenie do sieci wymaga jedynie instalacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Jeżeli konieczne jest wyposażenie każdego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w osobną antenę to taka antena stanowi integralną część tego urządzenia.

W ramach podjętej interwencji gospodarstwa domowe mają uzyskać fizyczną możliwość dostępu do Internetu, a nie samą usługę. Przyłączanie poszczególnych adresów do sieci dokonywane jest przez operatora, który będzie świadczył usługi. Usługodawcą może być beneficjent POPC (będący właścicielem infrastruktury) lub inny lokalny operator (operator korzystający). Podłączenie usługi do klienta ostatecznego odbywa się poza projektem i jest to sprawa pomiędzy mieszkańcami a operatorem.

Zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie projektu POPC.01.01.00-08-0036/17 pn. „Gorzowski Orange Światłowód” z chwilą zakończenia realizacji projektu beneficjent zobowiązany jest udostępnić sygnał internetowy w danym obszarze konkursowym. Inwestor samodzielnie podejmuje decyzje w kwestii kolejności wykonywania robót i odbioru poszczególnych odcinków inwestycyjnych. Termin zakończenia realizacji projektu POPC.01.01.00-08-0036/17  zgodnie z bieżącymi zapisami umowy przypada na dzień 29 lipca 2022r.
Zachęcamy również do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej (https://cppc.gov.pl/), gdzie na bieżąco publikujemy informacje dotyczące projektów i naborów realizowanych przez CPPC.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż  na obecnym etapie wdrażania działań POPC, aktualizacja listy punktów adresowych o nowe punkty adresowe jest niemożliwa.

Instytucją odpowiedzialną za proces wyznaczania obszarów wsparcia w ramach działań 1.1 POPC jest Urząd Komunikacji Elektronicznej ("UKE"). Głównym zasobem danych wykorzystywanych do wyznaczania obszarów interwencji jest:

 1. baza punktów adresowych opracowana na podstawie rejestrów Głównego Geodety Kraju (PRG - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju) i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (NOBC - System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań), oraz
 1. coroczna inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, aktualna na czas wyznaczania obszarów konkursowych. 

Przyczyn wykluczenia adresów z obszarów wsparcie POPC może być kilka, m.in. są to adresy, które:

 • w okresie wyznaczania obszarów wsparcia nie występowały w referencyjnych bazach adresowych PRG i NOBC (np. nowo powstałe budynki oraz budynki w budowie),
 • zlokalizowane są w otoczeniu czarnych obszarów, gdzie nasycenie punktami objętymi siecią NGA osiągnęło określony poziom (a więc występuje możliwość podłączenia tych adresów do już istniejących sieci),
 • zostały uznane za opłacalne komercyjnie, dla których istnieje realna szansa na przyłączenie do sieci w ramach prywatnych inwestycji operatorów telekomunikacyjnych,
 • zgłoszone zostały jako planowane do objęcia inwestycją komercyjną / prywatną przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach konsultacji społecznych prowadzonych obecnie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
 • dla których wykazano zasięg sieci o przepustowości minimum 30 MB/s w dowolnej technologii (światłowodowej, miedzianej parowej, kabli miedzianych współosiowych, usług radiowych, itp.), [zasięg i rodzaj sieci można zweryfikować na stronie https://wyszukiwarka.uke.gov.pl], 
 • były objęte wcześniejszymi działaniami (projekty w trakcie realizacji lub w okresie trwałości). 

Więcej szczegółów odnośnie metodologii wyznaczania obszarów wsparcia POPC można znaleźć w dokumencie: Proces wyznaczania i wyłączania adresów w POPC - Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl).

Proszę pamiętać, że poza POPC prowadzone są także inne inicjatywy zmierzające do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarze całego kraju. W ubiegłym roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przystąpiła po raz kolejny do Konsultacji społecznych obszarów białych NGA, w ramach których przedsiębiorcy telekomunikacyjni deklarowali punkty adresowe, które planują objąć zasięgiem sieci w trakcie inwestycji finansowanych ze środków własnych. Wyniki tych konsultacji są w posiadaniu KPRM oraz UKE. 

Podsumowując decyzje, dotyczące objęcia zasięgiem danego punktu adresowego przedsiębiorcy podejmują samodzielnie. Po podpisaniu umowy beneficjent ma możliwość wymiany do 15% punktów adresowych, które zobowiązał się objąć zasięgiem, na inne w obrębie danego obszaru konkursowego. Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC, jak i żadna z pozostałych instytucji zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu nie ma możliwości wywierania wpływu na beneficjenta w zakresie doboru punktów adresowych wybranych na potrzebę realizacji inwestycji.

Wymiana do wysokości 15% liczby gospodarstw zadeklarowanych do objęcia zasięgiem we wniosku o dofinansowanie nie wymaga akceptacji Instytucji Pośredniczącej (w tym przypadku jest to CPPC) i aneksowania umowy o dofinansowanie oraz dokonywana jest w oparciu o pisemną informację wskazującą punkty  adresowe, które  zostały  wymienione. Wymiana powyżej 15% zadeklarowanej wartości gospodarstw domowych, wymaga akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W przypadku dokonywania wymiany punktów adresowych beneficjent zobowiązany jest zapewnić osiągniecie wskaźnika liczby gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci na poziomie nie mniejszym niż wskazany we wniosku o dofinasowanie.

Zgodnie z zasadami konkursu Beneficjent dokonał wyboru Punktów Adresowych (PA) z listy udostępnionej w ramach konkursu. 

– Zespół POPC, Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 

14 ODPOW. 14

Poziom 18, Komentator
 • 68
 • 119
 • 0

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.

Taka sytuacja jest w wielu miejscach w kraju, sam mogę podać kilka przykładów ze swojej gminy lub sąsiednich, w zupełnie innym województwie.

Przyłącza do pustostanów, albo od jakichś 90 letnich dziadków którzy nie wiedzą co to jest internet, a 30m dalej mieszkają ludzie którzy deklaracje wysyłali 10 lat temu, ciągle śledzili temat i się starali o światłowód, podłączeni nie zostali i nie wiadomo czy i kiedy będą (z pewnością nie przez najbliższych kilka lat). Oczywiście urzędasy znajdą na to wytłumaczenie, ale to tylko pokazuje jak oderwany od rzeczywistości jest system wyznaczania kolejności kiedy kogo przyłączać.

Już nie wspomnę o tych nieszczęsnych mapkach białych i czarnych punktów, gdzie 90% miejscowości się nie łapie pod światło z popc, bo ma rzekomo dostęp 30mb+, a jest to ewidentną nieprawdą, bo nie tam i nigdy nie było vdsl, żaden bezprzewodowy dostawca usług również nie świadczy. Są nawet kuriozalne przypadki, gdzie na 2 mieszkania w ramach jednego domu (bliźniak), jedni są jako 100 megabitów i odpadają z popc, a przez ścianę mieszkanie już jest do realizacji pod światłowód. Powodzenia w wytłumaczeniu takich absurdów.


Poziom 20, Pasjonat
 • 302
 • 518
 • 2

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.

bo czas jest dotowac aktywne lacza - niech doplaty ida na aktywnych abonentow a nie instalacja radziecka punkt jes tpunkt, co z tego ze nakaz rozbiorki budynku byl 30 lat temu, my mamy plan a plan musi byc wykonany.

 

jak zacznie sie placic na katywnego abonenta to podejscie bedzie inne.


Poziom 24, Specjalista
 • 1782
 • 5011
 • 22

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.

@impetiginisatio Sztuka to sztuka 😁


Poziom 20, Pasjonat
 • 302
 • 518
 • 2

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.

@marder  mysle ze ARPU z uslug tego rodzaju jest w PL zbyt niskie i dlatego.

Jeden z lepszych providerow w Szwajcarii na przyklad daje 25Gbit/s symetryczne, ale instalacja 333 CHF... no i preferuja platnosc roczna z gory 777CHF a jak wiemy -ilu klientow ma detalicznych switche do 25Gbit/s ?

Sam mam tylko 10Gbit/s a 25Gbit/s nie mam bo nie widze przewagi. Marketing i tak jest tutaj sila, bo na laczu kleinckim detalicznym, indywidualnego uzytkownika nie wolno odpalac ani hostingow, ani streamingow etc. Fair Use Policy.

 

Kantony tez doplacaly firmom do instalacji swiatlowodow


Poziom 24, Specjalista
 • 1116
 • 2342
 • 23

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.


@Internet_popcnapisał(-a)

Przyłącza do pustostanów, albo od jakichś 90 letnich dziadków którzy nie wiedzą co to jest internet, a 30m dalej mieszkają ludzie którzy deklaracje wysyłali 10 lat temu, ciągle śledzili temat i się starali o światłowód, podłączeni nie zostali i nie wiadomo czy i kiedy będą (z pewnością nie przez najbliższych kilka lat). Oczywiście urzędasy z orange znajdą na to wytłumaczenie, ale to tylko pokazuje jak oderwany od rzeczywistości jest system wyznaczania kolejności kiedy kogo przyłączać.

 


ale Ty nadal czegoś nie rozumiesz. myślisz ze budujac baze adresowa pod popc ktoś chodzil i zbierał popyt a do tego jeszcze weryfikowal po peselu?
i czemu z gory zakladasz że w domach z tymi dziadkami nie mieszka młodsze pokolenie?
10 lat temu to jeszcze vdsla orange nie proponowało masowo 😋 a co dopiero światłowód


Poziom 18, Komentator
 • 68
 • 119
 • 0

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.


@PARANOJAnapisał(-a)

ale Ty nadal czegoś nie rozumiesz. myślisz ze budujac baze adresowa pod popc ktoś chodzil i zbierał popyt a do tego jeszcze weryfikowal po peselu?
i czemu z gory zakladasz że w domach z tymi dziadkami nie mieszka młodsze pokolenie?
10 lat temu to jeszcze vdsla orange nie proponowało masowo 😋 a co dopiero światłowód


Mówię o przypadkach które znam z autopsji, tzn. znam tych ludzi i wiem że nikt mieszkający w domu nie jest zainteresowany światłowodem, mimo że mają możliwość podłączenia i jest wszystko gotowe i podciągnięte pod posesję. Nie mówię że tak jest zawsze, ale jest tak często. Inna sprawa że za te miliardy które na to idą, jak najbardziej mogę wymagać lepszej weryfikacji punktów, żeby ten program faktycznie służył ludziom, a nie działał tak jak obecnie, przynosząc często odwrotny skutek, bo całe obszary potrafi wykluczyć na lata, jeżeli na obszarze planowany albo co gorsza już położony jest popc (ale nie twój adres), to żaden inny operator tam nie wejdzie bo się już nie opłaca.

Druga sprawa to przeszacowanie popytu.

Mam przykład z wioski oddalonej od mojej o około 3km. W zeszłym roku (w lipcu) skończyli tam podpinać ludzi, mieli rozkopaną całą miejscowość. I wiem to od osób które tam koordynowały całe to przedsięwzięcie z orange, to na 141 punktów adresowych które poprowadzono, niektóre pojedyncze domy setki metrów w polu oddalone od innych. Na te wszystkie adresy umowy podpisało mniej niż 30 abonentów, reszta nie była zainteresowana. Część ludzi podpisywała deklaracje ale później zrezygnowała, bo to nie jest wiążące, ale większość nigdy w ogóle się tematem nie interesowała.

 

 


Poziom 24, Specjalista
 • 1782
 • 5011
 • 22

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.

@Internet_popc Musisz na to spojrzeć z szerszej perspektywy. Internet trzeba traktować jak prąd. Kiedyś ludzie też mówili a po co mi to a na co jam mam lampę naftową i jest mi dobrze. Robią światłowód do domu w szczerym polu, chwała im za to. Może i stary dom, może i starowinka tam mieszka ale kto wie co będzie za 5-10 lat. Może już będzie tam mieszkać młode małżeństwo i będą cieszyć się że mają kontakt ze światem.  


Poziom 20, Pasjonat
 • 302
 • 518
 • 2

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.

przy tej demografii?


Poziom 18, Komentator
 • 68
 • 119
 • 0

Program POPC nie objął Twojego domu? CPPC wyjaśnia, jak mogło do tego dojść.

Jak dla mnie mogą ciągnąć te światłowody nawet na największe odludzie, irytuje tylko to że prowadzą je przez miejsca gdzie jest popyt na usługi, i tam nie podłączają nikogo, to jest absurd.